Hướng dẫn đăng ký tài khoản VNACCS/VCIS

Video hướng dẫn đăng ký tài khoản hải quan VNACCS/VCIS